Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till Artiklar i ämnet
Fördjupning:

EU-domstolen och Sverige

Senast uppdaterad: 12 juli 2024

EU-domstolen i Luxemburg.

Sverige mot EU eller andra medlemsländer 13-38

55 gånger har Sverige mött EU-kommissionen, ministerrådet eller annan medlemsstat i EU-domstolen  mellan åren 1995 och april 2024. Av dessa har Sverige vunnit 13 rättegångar och förlorat 38 processer i EU-domstolen. I tre fall förlorade Sverige delvis och en tvist blev ogiltigförklarad av domstolen i efterhand. 

Sverige mot EU-kommissionen 11 – 36
Sverige har vunnit 11 gånger i domstolen, haft två delvisa förluster och förlorat 36 gånger i domstolsprocesserna med EU-kommissionen om vad som är rätt eller fel enligt EU-reglerna.

17 av Sveriges förluster i EU-domstolen beror på att Sverige inte i tid genomfört de EU-lagar som svenska ministrar varit med och beslutat om. Andra frågor man har tvistat om har rört skatter, miljö och offentlighetsprincip i EU. I det sista fallet är det Sverige som fyra gånger stämt kommissionen för bristande öppenhet. Det är betydligt vanligare att EU-kommissionen stämmer Sverige än tvärtom.

Listan nedan är Europaportalens sammanställning av samtliga domar och bygger på EU-domstolens databas. Förteckningen gäller bara tvister där staten Sverige är part mot EU eller andra medlemsländer och täcker inte domar om företag och privatpersoner som exempelvis Lavaldomen.


Sverige stämmer EU-kommissionen 6-3

7 mars 2019 Sverige vann EU-kommissionens godkännande av farliga blykromater i vissa produkter underkändes då kommissionen brustit i omsorgsplikten att undersöka mer lämpliga och mindre riskabla alternativ för människors hälsa. Kommissionen överklagade och fick domstolen att skjuta upp verkställandet av domen (21 nov 2019) och vann sedan delvis i sak 25 februari 2021, se nedan.

25 september 2018 Sverige vann EU-kommissionens beräkningssätt för att fastslå graden av ekonomisk skada för EU efter bristfällig svensk kontroll av jordbruksstöd i 2011-2012 var felaktig och för hög. Det fanns mer exakta beräkningssätt

11 maj 2017  Sverige förlorade EU-kommissionen hade rätt att vägra lämna ut viss handling - att Sverige ej konkret kunnat visa att allmänintresse förelåg

16 december 2015 Sverige vann  Om skyldighet för EU-kommissionen att ange vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper    

21 juli 2011 Sverige vann  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut handling som allmänt antas skada vissa intressen och negativt påverka kommissionens tjänstemän  

21 september 2010 Sverige förlorade  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut viss inlaga som lämnats in inför domstolsförhandling innan förhandlingarna startat    

18 december 2007  Sverige vann  Överklagan för att upphäva EU-kommissionens beslut och Tribunalens dom att inte lämna ut viss handling från Tyskland i miljöfråga    

11 juli 2007 Sverige vann  Om ogiltigförklaring av kommissionens direktiv om växtskyddsmedel med ämnet parakvat    

7 oktober 2004 Sverige förlorade  Bland annat om att kartavgifterna inte fick dras av inom ramen för stödet för jordbruksgrödor 


EU-kommissionen stämmer Sverige 33-5, 2 delvis, 1 ogilligtförklarad

9 november 2023 Sverige förlorade  EU-kommissionen stämde Sverige för att inte i tid infört ändringar i vapendirektiv (EU) 2017/853 – Kontroll av förvärv och innehav av vapen. Sverige fick böta cirka 100 miljoner kronor för allvarlig underlåtenhet att införa EU-regler. Domstolen skriver: att denna medlemsstat ingår bland de av unionens medlemsstater som är hårdast drabbade av våld med skjutvapen, en relevant omständighet vid den konkreta bedömningen av hur allvarlig den aktuella överträdelsen är. 

2 september 2021 Sverige förlorade Domstolen dömer Sverige för att inte lämnat in uppgifter till kommissionen som denna skulle ha behövt för att kunna bedöma huruvida avloppsreningsverken i tätorterna Habo och Töreboda uppfyller EU-krav och att Sverige inte har säkerställt att avloppsvattnet från tätorterna Lycksele, Malå och Pajala undergår sekundär rening eller motsvarande rening före utsläpp.

25 februari 2021 Sverige förlorade delvis Domstolen beslutar att på en punkt gå EU-kommissionen till mötes i deras överklagan mot dom 7 mars 2019 om  farliga blykromater i vissa produkter, en dom som Sverige vann.

21 november 2019 Sverige förlorar  Domstolen beslutar mot Sveriges vilja att skjuta upp verkställandet av dom 7 mars 2019 om farliga ämnen (se ovan) som Sverige vann.

21 april 2015 Sverige förlorade  Momsbefrielse för offentligt postväsende  

4 december 2014 Sverige förlorade  Löpande vite på 4 000 euro för varje dag som dröjer innan Sverige genomfört EU-domen från 29 mars 2012 om reningsanläggningar   

30 maj 2013 Ogilltförklarad. Ej infört datalagringsdirektivet i tid    Sverige förlorade fick böta: tre miljoner euro. Men året därpå ogilltförklarade samma domstol hela datalagringsdirektivet och Sverige fick tillbaka bötesbeloppet.  

25 april 2013 Sverige vann Tolkning av momsdirektivet  

29 mars 2012 Sverige förlorade    Brustit i tillståndsgivning för reningsanläggningar för industriell verksamhet  

10 maj 2011 Sverige förlorade För stora luftföroreningar i svenska tätorter   

20 april 2010 Sverige förlorade  Att Sverige ensidigt tagit in ämne i förteckning över långlivade organiska föroreningar 

4 feb 2010 Sverige förlorade  Ej infört datalagringsdirektivet vilket Sverige medgav    

15 december 2009 Sverige förlorade  Tullfri import av militär utrustning och varor med både civil och militär användning    

29 oktober 2009 Sverige förlorade  Etableringsfrihet och elmarknaden     

6 okt 2009 Sverige förlorade delvis  Undermåliga krav på kväverening vid reningsverk vid viss tidpunkt

11 juni 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört vissa EU-regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism    

4 juni 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört vissa EU-regler om finansiella företag som behöver tillstånd   

14 maj 2009 Sverige förlorade  Ej i tid infört miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska betraktas som flyktingar    

3 mars 2009 Sverige förlorade  Om investeringsskyddsavtal med tredje land 

15 maj 2008 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om skydd för immateriella rättigheter     

8 april 2008 Sverige vann  Diskriminerade skillnad i beskattningen av öl och vin 

31 januari 2008 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om offentligt upphandling    

18 december 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster    

6 december 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om offentlig upphandling av byggentreprenader    

4 oktober 2007 Sverige förlorade Huruvida viss privatimport av alkoholdrycker omfattas av Systembolagets monopol    

14 juni 2007 Sverige förlorade  Ej i tid infört påföljder för flygbolag som inte informerar om väsentliga problem som kraftiga förseningar   

18 januari 2007 Sverige förlorade Skatterätt: Uppskovsavdrag för kapitalvinst vid avyttring av privatbostad   

23 november 2006 Sverige förlorade  Ej i tid infört EU-regler om extra tillsyn av finansiella företag    

26 oktober 2006 Sverige förlorade  Krav på att avelshingstar skall vara avelsvärderade i Sverige  

15 juni 2006 Sverige vann  Huruvida svenska regler om skyddsombuds kunskaper och färdigheter är tillräckliga enligt EU-rätten    

20 oktober 2005 Sverige förlorade  Bristande veterinära kontroller vid viss handeln inom EU 

26 maj 2005 Sverige förlorade Att ännu 2003 inte infört arbetstidsdirektivet i svensk lag som enligt reglerna skulle införts senast 23 november 1996

16 december 2004 Sverige förlorade Bristande svensk kontroll av överfiske och  med mera 1995 och 1996

18 november 2004 Sverige förlorade Att inte i tid infört 2001-års direktiv om upphovsrätt i informationssamhället  - Sverige svarade införlivandet i svensk rätt var mycket komplext

18 november 2004 Sverige förlorade Att inte i tid infört direktivet om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag

15 juli 2004 Sverige vann  Moms på stödbelopp för torkat foder   

15 juli 2004 Sverige förlorade Att inte i tid infört direktivet i svensk rätt om insyn i finansiella förbindelser mellan medlemsstater och offentliga företag

30 mars 2004 Sverige förlorade  Ej omhändertagit spilloljor på rätt sätt  

5 november 2002 Sverige förlorade  För att behålla flygtrafikavtal med USA i strid mot EU-rätt  

7 maj 2002 Sverige vann  Avsaknad av lista på oskäliga villkor i konsumentavtal 

14 juni 2001 Sverige förlorade  Ignorering av EU-regler för badvatten   

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Mer fakta

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret